Forslag til
Vedtekter i Næringsforeningen i Levanger


initiativtakeres forslag til vedtekter i NFiL

§ 1 FORMÅL

Næringsforeningen i Levanger (NFL) som er et frittstående organ, skal bidra til å styrke kontakter mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og næringslivet, og være en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling for sine medlemmer.

 

§ 2 MEDLEMMER I NÆRINGSFORENINGEN I LEVANGER

Som medlemmer i Næringsforeningen i Levanger kan følgende opptas;

Bedrifter/foretak

Institusjoner

Levanger kommune

Foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med nærings -og ideutvikling i kommunen.

 

Medlemskapet løper til det er sagt opp skriftlig.

 

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT

Virksomheten i Næringsforeningen i Levanger finansieres gjennom medlemskontingent fra medlemmene og inntekt fra arrangement og kurs, som er godkjent av styret.

Medlemskontingent fastsettes i det ordinære årsmøte for 1 år av gangen.

Medlemmer som ikke betaler sin kontingent innen forfall og purring, kan miste retten til fortsatt medlemskap.

Medlemskapet gjøres gjeldene etter mottatt innbetaling.

Medlemskapet faktureres en gang pr. år, og forlenges automatisk. Oppsigelse skjer skriftlig, og utmeldelsen har først virkning fra året etter utmeldelsen.

 

§ 4 ØKONOMI

Næringsforeningen i Levangers drift er basert på;

Medlemskontingent/serviceavgift fra medlemmer

Driftstilskudd fra Levanger kommune

Inntekter fra egen virksomhet overfor egne medlemmer

Prosjektfinansiert aktivitet

 

§ 5 ÅRSMØTE

Årsmøte er NLFs høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av mars. Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder forøvrig samme regler som i det ordinære årsmøte.

 

Alle møtende medlemmer som har betalt forfalt medlemsavgift, har stemmerett. Årsmøte velger møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av saker som er nevnt i paragrafene 9 og 10. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

På det ordinære årsmøte behandles følgende saker;

Styrets årsberetning, regnskap, noter og revisors beretning.

Fastsette revisors og styremedlemmenes godtgjørelse.

Fastsette medlemskontingent for neste år.

Valg.

Andre saker som styret legger fram. Budsjett og arbeidsplan legges fram til orientering.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøte.

 

Ved årsmøte har medlemsbedrifter stemmerett med 1 stemme hver.

 

Det skal føres protokoll fra årsmøte. Protokollen føres av den som årsmøte har utpekt som protokollfører. Protokoll signeres av to av de tilstedeværende medlemmene i tillegg til protokollfører.

 

§ 6 VALG

§ 6.1 STYRE

Næringsforeningen i Levanger ledes av et hovedstyre på fem til sju medlemmer som velges av årsmøte. Styret skal være mest mulig representativt for de næringer forumet omfatter. Styret velger en nestleder blant styrets medlemmer. Hovedstyremedlemmene velges for to år av gangen, slik at halvparten av hovedstyremedlemmene er på valg hvert år. Medlemmer kan gjenvelges.

 

§ 6.2 STYRELEDER

Årsmøte velger styreleder for ett år blant de som er valgt inn i styret.

 

§ 7 ARBEIDSOPPGAVER

§ 7.1 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER

Styret leder NFL i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøte. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med NFLs formål og strategiplan/budsjett som er framlagt for årsmøte.

 

Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses.

 

Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles av styrets leder eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge saksliste.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter forøvrig selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.

 

§ 8 VALGKOMITE

Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteen skal inngi innstilling i god tid før årsmøte i henhold til kandidater til de verv som skal besettes på årsmøte. Innstillingen skal vedlegges saksdokumentene som utsendes før årsmøtet.

Komitemedlemmene velges for 2 år av gangen.

 

§ 8.1 VALGKOMITEEN ARBEIDSOPPGAVER

Valgkomiteen skal finne fram til aktuelle kandidater til styret i god tid før årsmøte, etter å ha innhentet innstillinger og forslag fra fagrådene.

Valgkomiteen innstiller til godtgjørelse på honorar til styret.

 

§ 9 VEDTEKSENDRINGER/OPPLØSNING AV NFL

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Forslag om oppløsning av NFL krever for å bli vedtatt minst 2/3 av de avgitte stemmene og av minst ½ av medlemmene tilstede avgir stemme. Hvis begge disse krav ikke er oppfylt, kan oppløsningen vedtas på den påfølgende årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, med minst 2/3 av avgitte stemmer.

Ved oppløsning av NFL, skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutvikling i kommunen. Tildeling vedtas ved årsmøte med simpelt flertall.