Vedteker

Vedtatt i årsmøte 27. oktober 2020

§ 1 FORMÅL

Næringsforeningen i Levanger (NFiL) er et frittstående, partipolitisk nøytralt organ som har som formål å fremme næringslivsinteresser i Levanger og på Innherred. Foreningen skal bidra til utvikling av etablert og nytt næringsliv i kommunen. Dette gjennom å skape attraktive møtearenaer for sine medlemmer, være en lyttepost og et næringspolitisk talerør for sine medlemmer ovenfor offentlige myndigheter og kommunens innbyggere. NFiL skal styrke Levangerregionen som etableringssted og være en støttespiller for eksisterende næringsliv og gründerbedrifter som opererer i kommunen.
 

§ 2 MEDLEMMER I NÆRINGSFORENINGEN I LEVANGER

Som medlemmer i Næringsforeningen i Levanger kan følgende opptas;
 • Bedrifter, foretak og bransjesammenslutninger
 • Institusjoner
 • Levanger kommune
 • Foreninger, organisasjoner, studenter og enkeltpersoner som arbeider med nærings -og ideutvikling i kommunen, unntatt partipolitiske organisasjoner, kan være medlemmer, men uten stemmerett.
Samtlige ansatte i en medlemsbedrift, og alle kommunestyrerepresentanter, kan delta på foreningens møter/aktiviteter.

Medlemskapet løper til det er sagt opp skriftlig.

Årsmøtet kan oppnevne Æresmedlemmer i NFiL.
 

§ 2.2 EKSLUSJON AV MEDLEM

Styret kan ekskludere et medlem enten etter krav fra et annet medlem eller på eget initiativ. Et ekskludert medlem kan anke saken inn for årsmøtet som avgjør med simpelt flertall.
 

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent for etterfølgende år fastsettes i det ordinære årsmøte for 1 år av gangen.
Medlemmer som ikke betaler sin kontingent innen forfall og purring, kan miste retten til fortsatt medlemskap.
Medlemskapet gjøres gjeldene etter mottatt innbetaling.
Medlemskapet faktureres en gang pr. år, og forlenges automatisk. Oppsigelse skjer skriftlig, og utmeldelsen har først virkning fra året etter utmeldelsen.
Styret kan under svært spesielle omstendigheter vedta midlertidig medlemskap med utsatt betaling og angrefrist. Stemmerett ved årsmøte forbeholdes kun betalende medlemmer.
 

§ 4 ØKONOMI

Næringsforeningen i Levangers drift er basert på;
 • Medlemskontingent/serviceavgift fra medlemmer
 • Driftstilskudd fra Levanger kommune
 • Inntekter fra egen virksomhet overfor egne medlemmer
 • Prosjektfinansiert aktivitet
 • Tjenester og økonomiske bidrag fra sponsorer og andre velgjørere
 

§ 5 ÅRSMØTE

Årsmøte er NLFs høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av mars; virtuelt eller fysisk. Medlemmene innkalles elektronisk med minst 4 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder forøvrig samme regler som i det ordinære årsmøte.

Det er kun møtende medlemmer, jamfør paragraf 2, som har betalt forfalt medlemsavgift som har stemmerett, da med en stemme per medlem. Årsmøte velger møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av saker som er nevnt i paragrafene 9 og 10. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

På det ordinære årsmøte behandles følgende saker;
 • Styrets årsberetning, regnskap, noter og revisors beretning.
 • Fastsette revisors og styremedlemmenes godtgjørelse.
 • Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
 • Valg av styre, styreleder, varamedlemmer til styret og valgkomite, samt revisor.
 • Andre saker som styret legger fram. Budsjett og arbeidsplan legges fram til orientering.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøte.
Saker som skal behandles sendes alle medlemmer senest en uke før. 

Det skal føres protokoll fra årsmøte. Protokollen føres av den som årsmøte har utpekt som protokollfører. Protokoll signeres av to av de tilstedeværende medlemmene i tillegg til protokollfører.

Valg foretas skriftlig hvis det fremmes krav om det. 
 

§ 6 VALG
§6.1 STYRE

Næringsforeningen i Levanger ledes av et hovedstyre på fem til åtte medlemmer som velges av årsmøte. Styret skal være mest mulig representativt for de næringer foreningen omfatter. Styret velger en nestleder blant styrets medlemmer. Hovedstyremedlemmene velges for to år av gangen, slik at halvparten av hovedstyremedlemmene er på valg hvert år. Medlemmer kan gjenvelges.
 

§ 6.2 STYRELEDER

Årsmøte velger styreleder for ett år blant de som er valgt inn i styret.
 

§ 7 ARBEIDSOPPGAVER
§ 7.1 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER

Styret leder NFiL i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøte. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med NFiLs formål og strategiplan/budsjett som er framlagt for årsmøte.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses.

Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles av styrets leder eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge saksliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter forøvrig selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.
 

§ 8 VALGKOMITE

Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteen skal inngi innstilling i god tid før årsmøte i henhold til kandidater til de verv som skal besettes på årsmøte. Innstillingen skal vedlegges saksdokumentene som utsendes før årsmøtet.

Komitemedlemmene velges for 2 år av gangen.
 

§ 8.1 VALGKOMITEEN ARBEIDSOPPGAVER

Valgkomiteen skal finne fram til aktuelle kandidater til styret i god tid før årsmøte, etter å ha innhentet innstillinger og forslag fra fagrådene.
Valgkomiteen innstiller til godtgjørelse på honorar til styret.
 

§ 9 VEDTEKSENDRINGER

Forslag til endring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til forandring, når dette skjer ved skriftlig forslag til styret innen to uker før årsmøtet.

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.
 

§ 10 OPPLØSNING ELLER FUSJON

Forslag om oppløsning av NFiL krever for å bli vedtatt minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst halvparten av medlemmene tilstede avgir stemme. Hvis ikke begge disse krav er oppfylt, kan oppløsningen vedtas på den påfølgende årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, med minst 2/3 av avgitte stemmer.

Ved oppløsning av NFiL, skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutvikling i kommunen.

Ingen medlemmer har krav på midlene eller andel av disse ved en oppløsning.

Tildeling vedtas ved årsmøte med simpelt flertall.

Overtagelse av, eller fusjon med, andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, kan gjennomføres ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall som ved oppløsning.